STANOVY
Asociácie rusistov Slovenska
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
 

 1. Asociácia rusistov Slovenska (ďalej len ARS) je nezávislá, demokratická, nepolitická, kultúrna organizácia s profesionálnou orientáciou, založenou na štúdiu ruského jazyka, ruskej literatúry a kultúry. Združuje učiteľov ruského jazyka a literatúry zo všetkých typov škôl, prekladateľov, vedeckých a kultúrnych pracovníkov, a to bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, národnosť, politickú príslušnosť alebo členstvo v iných organizáciách.
 2. ARS je samostatnou právnou osobou.
 3. Sídlo ARS je dané adresou predsedu ARS.

Čl. 2
Zásady činnosti

 1. Hlavným poslaním ARS je prispievať k zvyšovaniu úrovne vyučovania ruského jazyka na všetkých typoch škôl a tým prispievať i k rozvoju slovenskej národnej kultúry, a to najmä:
  • poznávaním kultúry ruského národa a rozvíjaním tradičných slovensko-ruských kultúrnych vzťahov
  • využívaním tvorivých schopností a vedomostí svojich členov,napomáhať pri prehlbovaní kontaktov slovenskej kultúry s ruskou kultúrou, umením a vedou.
 2. Poslaním ARS je pomáhať svojim členom prehlbovať si profesionálnu prípravu a dbať o ochranu ich profesionálneho postavenia.
 3. Poslaním ARS je nadväzovať a udržiavať kontakty s kultúrnymi inštitúciami na domácej pôde i v zahraničí, osobitne s inonárodnými združeniami rusistov, využívaním rozmanitých foriem spolupráce.
 4. ARS je povinný zabezpečiť informačný servis pre svojich členov prostredníctvom vlastného časopisu.

Čl. 3
Členstvo

 1. Členom ARS sa môže stať učiteľ ruského jazyka a vedecký ,či kultúrny odborný pracovník – rusista podaním prihlášky celoslovenskému výboru ARS s uvedením svojej rusistickej kvalifikácie.
 2. Členstvo v ARS je dobrovoľné, individuálne.

Čl. 4
Práva a povinnosti členov

 1. Člen ARS má právo:
  • voliť a byť volený do orgánov ARS
  • podávať návrhy a hlasovať o návrhoch, predkladaných na schôdzach členov ARS
  • byť informovaný o činnosti ARS, o jej podujatiach a zúčastňovať sa na nich.
 2. Povinnosťou člena ARS je:
  • dodržiavať stanovy ARS
  • aktívne podporovať a rozvíjať činnosť ARS v duchu demokracie, humanity a poslania tejto organizácie
  • platiť členské príspevky stanovené zhromaždením ARS.

Čl. 5
Zánik členstva

 1. Členstvo v ARS zaniká vystúpením, zrušením členstva, alebo úmrtím člena.
 2. Členstvo sa môže zrušiť z vážnych dôvodov, a to najmä:
  • ak je činnosť člena v rozpore s poslaním ARS a s povinnosťami člena
  • pre neplatenie členských príspevkov za obdobie dlhšie ako 2 roky.
 3. O zrušení členstva rozhoduje celoslovenský výbor ARS, proti jeho rozhodnutiu sa možno odvolať na valné zhromaždenie.

Čl. 6
Organizačná štruktúra

 1. Ústredie ARS tvoria:
  • valné zhromaždenie
  • celoslovenský výbor
  • revízna komisia

Čl. 7
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ARS. Celoslovenský výbor raz za 3 roky zvoláva valné zhromaždenie, na ktorom sa hodnotia výsledky práce a schvaľuje sa plán činnosti na ďalšie obdobie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva celoslovenský výbor z vlastnej iniciatívy , alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny riadnych členov ARS.
 2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
  • schvaľovať a meniť stanovy ARS
  • určovať program ARS, uznášať sa na zásadách hospodárenia a určovať výšku členských príspevkov
  • schvaľovať správu celoslovenského výboru a správu revíznej komisie
  • voliť a odvolávať členov výkonného výboru a členov revíznej komisie.
 3. Valné zhromaždenie zastupuje jednotlivé regióny, jednotlivé typy škôl a inštitúcie, je schopné uznášať sa za prítomnosti 20% z členstva.

Čl. 8
Celoslovenský výbor

 1. Celoslovenský výbor, ktorý má spravidla 13 členov je výkonným orgánom ARS. Schádza sa podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne. Celoslovenský výbor je schopný uznášať sa za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, a to nadpolovičným počtom hlasov. Celoslovenský výbor sa volí na obdobie troch rokov.
 2. Celoslovenský výbor
  • riadi a koordinuje činnosť ARS
  • zodpovedá za dodržiavanie stanov ARS
  • schvaľuje
   1. plány
   2. rozpočet ARS
   3. správy o hospodárení ARS
   4. ostatné rozhodnutia spadajúce do kompetencie tohoto orgánu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných organizačných noriem
  • kooptuje podľa potreby nových členov v období medzi valnými zhromaždeniami
  • zriaďuje podľa potreby odborné komisie.

Čl. 9
Revízna komisia

 1. Revízna komisia vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia ARS.
 2. Členov revíznej komisie v počte 3 volí valné zhromaždenie.
 3. Členovia revíznej komisie nemôžu byť členmi iných orgánov ARS, môžu sa však zúčastňovať s poradným hlasom na ich zasadaniach.
 4. Členovia revíznej komisie pri svojej činnosti postupujú podľa príslušných predpisov a smerníc.

Čl. 10
Hospodárenie

 1. Práca vo funkciách ARS je dobrovoľná a neplatená.
 2. Hospodárenie s finančnými prostriedkami a ostatným majetkom, ktorý má ARS k dispozícii, je zamerané na zabezpečenie plnenia úloh stanovených zásadami činnosti a potrebami členov. Hospodárenie sa realizuje prostredníctvom ročného rozpočtu, ktorý zostavuje celoslovenský výbor.
 3. Finančné zdroje ARS tvoria:
  • členské príspevky
  • vlastná hospodárska činnosť ARS
  • dary, sponzorské príspevky.
 4. Finančné prostriedky ARS sú uložené na bežnom účte v banke (okrem pokladničnej hotovosti).

Čl. 11
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. ARS zaniká, ak sa o jeho zániku uznesie valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov.
 2. Výkonný výbor, predseda a podpredseda ARS zastupujú organizáciu v stykoch s inými subjektami a s verejnosťou a sú oprávnení konať v jej mene.

Stanovy ARS registrovalo Ministerstvo vnútra SR dňa 7. 2. 1991, č. spisu VVS/1-900/90-3486. Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie ARS dňa 14. decembra 2000 v Púchove

Back to top
Close Offcanvas Sidebar