28. mája 2019 sa v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave (RCVK) uskutočnilo fórum rusistov s názvom „MOSTY: Perm – Bratislava“. Podujatie otvorila prezidentka Asociácie rusistov Slovenska, prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. Nasledovali príhovory riaditeľky RCVK v Bratislave, I. V. Kuznecovovej, poradkyne Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, a A. J. Kozičovej, poradkyne honorárneho konzula Slovenskej republiky v Ruskej federácii.

Po úvodných prejavoch projekt Akcelerátor talentov (Акселератор талантов) predstavil A. Fedenev, riaditeľ vzdelávacieho centra Akcelerátor talentov, spolu s A. Noskovovou, partnerkou projektu. Permskí kolegovia sa zamysleli nad otázkou, aké sú očakávania od školstva, a to hneď z viacerých zorných uhlov – z hľadiska štátu, trhu, spoločnosti, vrátane rodičov, pedagógov a samotných detí. Neopomenuli ani kľúčové problémy, ktoré spájajú základné, stredné aj vysoké školstvo, a to nielen v Rusku, ale aj na Slovensku či v iných krajinách. Svojimi zisteniami prišli k záveru, že vzdelávanie detí by nemalo „byť závislé“ len na školských zariadeniach, ale aj na aktívnej interakcii rodičov so školami, ktoré navštevujú ich deti. Kľúčovým princípom projektu Akcelerátor talentov je preto práca s deťmi aj v kruhu rodiny: cieľom je hravou formou rozvíjať u detí ich talent, pestovať v nich schopnosť osvojovať si nové poznatky, stimulovať ich motiváciu, budovať vzťahy, založené na konštruktívnom dialógu, posilňovať schopnosť detí verejne vystupovať a, v neposlednom rade, nebáť sa robiť chyby. K primárnym nástrojom na dosahovanie stanovených cieľov autori projektu zaraďujú tzv. stromy poznania, mapu emócií, výskumný cyklus, metódy školy Montessori atď. Do diskusie o tom, akú úlohu pri celkovom rozvíjaní osobnosti dieťaťa v Rusku či na Slovensku zohrávajú rodičia, ako postupujú pri rozvíjaní jeho návykov, sa zapojili aj kolegovia zo slovanských gymnázií a stredných škôl, kde sa vyučuje ruský jazyk.

V závere podujatia generálna riaditeľka Gubernie, permského domu ľudovej tvorby, T. M. Sannikovová, predstavila činnosť a pestrú škálu aktivít, určených pre žiakov a študentov od základných až po vysoké školy zo všetkých kútov sveta. Gubernia je jednou z hlavných inštitúcií Permského kraja, ktorá každoročne organizuje rôzne festivaly, realizuje mnohé projekty, prezentujúce spisovateľov, hudobníkov, divadelníkov, folkloristov, majstrov tradičných remesiel či archeológov danej oblasti. Festival moderného umenia Živá Perm (Живая Пермь) oslovil v prvom rade zástupcov rusistických a ostatných jazykových katedier slovenských univerzít, pretože ich poslucháči sa tak môžu bližšie oboznámiť s bohatou kultúrou Permského kraja, či Ruska vôbec.

Doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD., Katedra rusistiky FF UCM v Trnave

Back to top
Close Offcanvas Sidebar