VÝBOR ARS
od 21. apríla 2017

 

Prezidentka ARS
Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.
šéfredaktorka časopisu Русский язык в центре Европы
kollarova@orava.sk, eva.kollarova@ku.sk

web: www.evakollarova.sk

 

1. viceprezident ARS
Doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Zodpovedný za vzdelávaciu oblasť na VŠ
vladimir.bilovesky@umb.sk

 

2. viceprezident ARS
Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
Gymnázium Lipany
zodpovedný za vzdelávaciu oblasť v ZŠ a SŠ
duskaz@pobox.sk

 

Tajomníčka ARS
Mgr. Koroľová, Alena
zástupkyňa riaditeľa, Súkromná stredná odborná škola Revúca, učiteľka s 2. atestáciou

členka predmetovej komisie cudzích jazykov pri ŠPÚ v Bratislave
správca www.ars-slovensko.sk
korolova.alena@gmail.com

 

Ekonóm ARS
PhDr. Roman Kvapil, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Katedra románskych a slovanských jazykov
zástupca vedúcej katedry za slovanské jazyky
predseda atestačnej komisie pre SJ a RJ
výkonný redaktor časopisu Lingua et vita
romano.kvapil@gmail.com

 

Členka výboru ARS
PhDr. Monika Barčáková
Spojená škola Nižná
tajomníčka Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií Katolíckej univerzity v Ružomberku

učiteľka s 2. atestáciou
administrátorka a koordinátorka činností ARS
monikabarcakova1@gmail.com

 

Člen výboru ARS

PhDr. Milan Bujňák
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Bratislava
zástupca riaditeľa pre gymnázium

hovorca ARS-u, zodpovedný za styk s verejnosťou

učiteľ s 2. atestáciou

milan2577@gmail.com

 

Členka výboru ARS
Mgr. Marta Jančíková
Základná škola s materskou školou Kamenica nad Cirochou
Zodpovedná za oblasť učebníc a učebných pomôcok
jancikova11@gmail.com

 

Členka výboru ARS
PhDr. Mária Matušková
predsedníčka celoštátnej odbornej komisie olympiády v ruskom jazyku
mmatuskova@mail.ru

 

Revízna komisia ARS
Predseda: Mgr. Ivana Bilá
Člen: Mgr. Vjačeslava Sabová
Člen: Mgr. Peter Kimák Fejko

Back to top
Close Offcanvas Sidebar