Povinnosť platiť členské príspevky vyplýva členom Asociácie rusistov Slovenska z čl.  4 bodu 2 písmena c Stanov Asociácie rusistov Slovenska.

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

Členské príspevky sa platia jedenkrát ročne prevodom na účet asociácie. Členské príspevky za príslušný kalendárny rok treba uhradiť najneskôr do konca januára príslušného roka. V roku 2019 je výnimka, členský poplatok treba uhradiť najneskôr do konca septembra 2019, keďže sa menia spôsoby vyberania príspevkov. Členské príspevky sa uhrádzajú nasledovne:

Zamestnaní členovia (v pracovnom pomere a dôchodcovia v pracovnom pomere)

Názov bankového spojenia: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu IBAN: SK78 0200 0000 0033 6738 5553

BIC: SUBASKBX

SUMA: 10 eur 

VARIABILNÝ SYMBOL v tvare mesiac + rok, za ktorý platíte členské, napr.: 072019

Do poznámky pre príjemcu uvádzajte: priezvisko + meno + zamestnávateľ, napr.: VESELÝ JÁN, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Trenčín

 

Dôchodcovia (na aktívnom dôchodku, bez pracovného pomeru)

Názov bankového spojenia: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu IBAN: SK78 0200 0000 0033 6738 5553

BIC: SUBASKBX

SUMA: 5 eur

VARIABILNÝ SYMBOL v tvare mesiac + rok, za ktorý platíte členské, napr.: 072019

Do poznámky pre príjemcu uvádzajte: priezvisko + meno + adresa bydliska + dôchodca, napr.: VESELÝ JÁN, Račianska 2, Bratislava, dôchodca

UVEDENIE VARIABILNÉHO SYMBOLU, MENA A PRIEZVISKA A PRACOVISKA (BYDLISKA) zohráva dôležitú úlohu v registrácii uvedeného poplatku k príslušnému členovi asociácie.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar