Vážení priatelia – rusisti,

dovoľujeme si vás pozvať na tradičné Ružomberské fórum slovenských rusistov, ktoré sa bude konať 5. a 6. marca 2020 od 10.00 h. v hoteli Kultúra v Ružomberku. Tohtoročné Ružomberské fórum bude venované praktickým ukážkam fragmentov vyučovacích hodín a univerzitných seminárov. Súčasťou fóra bude valné zhromaždenie Asociácie rusistov Slovenska a slávnostná recepcia spojená s kultúrnym programom. V prílohe emailu si nájdete pozvánku aj záväznú prihlášku.
Organizačný výbor ARS

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

Vážení učitelia a milovníci ruského jazyka a kultúry,

ponúkame vám na ukážku fragment z pripravovanej digitalizovanej učebnice „Встречи с Россией. Сегодня.“

Ссылка: Встречи с Россией

Vážení členovia Asociácie rusistov Slovenska, milí ruštinári,

z poverenia prezidentky Asociácie rusistov Slovenska (ďalej len ARS) prof. PhDr. Evy Kollárovej, PhD., a členov výboru ARS nám v prvom rade dovoľte poďakovať sa vám za ďalší školský rok spolupráce, za pomoc a priazeň našej stavovskej organizácii o oboznámiť Vás s krátkym zhrnutím doterajšej činnosti ARS a novinkami asociácie.

Prvou novinkou je, že asociácia má novú webovú stránku www.arsk.sk. Ďakujeme členke výboru ARS Mgr. Alene Koroľovej za doterajšiu správu starej stránky. Správcom novej stránky bude PhDr. Roman Kvapil, PhD., člen výboru ARS a v tomto období ekonóm asociácie.

Počas uplynulých troch rokov volebného obdobia sme od roku 2016 začali tradíciu našich stretnutí formou okrúhlych stolov v Ružomberku pod názvom Ružomberské fórum slovenských rusistov a prvé v dňoch 31. 03. – 01. 04. 2016 malo názov Učiteľ v centre pozornosti.

Druhýkrát sme sa stretli v dňoch 19. – 20. 10. 2016 s témou Ružomberského fóra slovenských rusistov – projekty a reformy a bol vám predstavený projekt Russian online – mnohojazyčná stránka na výučbu ruštiny (pozri https://russky.info/sk) s výsledkom ktorého sme sa oboznámili na našom treťom stretnutí Ružomberského fóra slovenských rusistov konaného v dňoch 20. – 21. 04. 2017 a oboznámili sme sa s projektom Učiace sa Slovensko.

V dňoch 24. – 26. 10. 2017 sme zorganizovali VII. medzinárodné fórum rusistov Bratislavskije vstreči, tentokrát to boli Bratislavskije vstreči pod Tatrami na tému Učebnice ruského jazyka.

Spolu s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike sme zrealizovali program knižnej pomoci pre školy a gymnáziá s vyučovaním ruského jazyka.

Víziu kulturologického vzdelávania v inojazyčnej edukácii sme prezentovali na 3. vedecko-praktickej konferencii rusistov Súčasná ruština ako cudzí jazyk v škole: nové tendencie, ktorá sa uskutočnila v novembri 2017 vo výstavnom komplexe Incheba v Bratislave.

Spolu s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike sme 08.02.2018 v zasadacej sieni Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave zorganizovali prvé stretnutie s vyučujúcimi bilingválnych gymnázií s ruskou sekciou na Slovensku a nasledovali ďalšie stretnutia.

Rozbehli sme projekt digitalizovanej verzie učebných materiálov úrovní A1-C1 a úvodnú lekciu predazbukového obdobia a poslednú lekciu C1 úrovne sme prezentovali 28.05.2018 v Ruskom centre pre vedu a kultúru vo Viedni. Postupne vás na našich fórach budeme oboznamovať s jednotlivým tematickým spracovaním digitalizovanej verzie učebných materiálov, didakticky a metodicky vám pomôžeme vnímať kulturologickú potrebu vo vzdelávaní ruštiny v kontexte národnej verzie ruského učebného materiálu a prostredníctvom elektronických nosičov vám ich budeme na našich fórach odovzdávať.

Zúčastnili sme sa na prvom slovenskom jazykovom festivale Lingvafest  28. – 29. 09. 2018 v priestoroch Ekonomickej Univerzity v Bratislave na tému Sčítanosť nie je zagúglenosť a prezentovali sme potrebu kulturologického obohacovania vo výučbe ruštiny. Festival pokračuje v dňoch 26. – 27. 09. 2019 a v piatok v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave budete mať možnosť v stánku si pozrieť rôzne doplnkové učebné materiály a v dopoludňajších hodinách v jednej z posluchární sa zúčastniť na diskusii s členmi ARS a odkrývaní tajomstva kultúry a umenia v edukačnej aplikácii, tým vás naň spolu s vašimi žiakmi srdečne pozývame.

Pokračovali sme v tradícii okrúhlych stolov Ružomberského fóra slovenských rusistov na štvrtom stretnutí pod názvom Učíme sa učiť v dňoch 22.-23.11.2018 a pre učiteľov ruštiny sme mali otvorené hodiny.

Každoročne sme vydali časopis Russkij jazyk v centre Jevropy, ktorý taktiež nájdete v elektronickej verzii uverejnený na webovej stránke.

Vznikol doplnkový učebný materiál Univerzita škole.

Prezidentka ARS viedla osemnásťčlennú slovenskú skupinu pedagógov na XIV. kongrese MAPRJAL v Kazachstane, ktorý bol venovaný Ruskému slovu v mnohojazyčnom svete. Naša delegácia viedla samostatný okrúhly stôl, na ktorom sme zdôraznili potrebu kulturologického obohacovania učiva a ktorý bol ocenený  aj v záverečnej správe kongresu.

Aktívne sme prispievali do zaujímavého projektu časopisu Pontes, ktorý poskytoval aktuálne informácie medzi Východom a Západom a o ktorom sme sa navzájom na našich stretnutiach informovali.

Každoročne sme reprezentovali ARS na spomienkových akciách pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny na Slavíne, či na slávnostiach pri príležitosti slovanského písomníctva, ktoré bolo venované vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi.

ARS ako jeden z organizátorov olympiády v ruskom jazyku pod vedením členky ARS PhDr. Márie Matuškovej každoročne organizuje túto súťaž.

Momentálne pripravujeme VIII. medzinárodné fórum Bratislavskije vstreči, ktoré sa uskutoční 24.-25.10.2019 v Austria Trend Hoteli v Bratislave.

Zároveň sa pripravujeme i na prezentáciu ARS na medzinárodnej konferencii venovanej učebniciam ruského jazyka, ktoré sa uskutoční 20. – 21. septembra 2019 v Ruskom centre v Paríži.

Piate Ružomberské fórum slovenských rusistov je plánované na predbežný termín 23. – 24. 04. 2020. Jeho súčasťou bude valné zhromaždenie, na ktorom budú vítaní všetci členovia ARS.

V nadväznosti na vyššie uvedené sa chcú členovia výboru ARS poďakovať všetkým tým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave našich aktivít, aj všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili ARS.

Čo sa týka ekonomických záležitostí, na zasadnutí výboru ARS dňa 17. 07. 2019 sme sa dohodli na vytvorení elektronickej kartotéky všetkých členov a prispievateľov ARS, preto venujte pozornosť týmto uzneseniam. Na už spomínanej webovej stránke ARS www.arsk.sk pod záložkou O nás vás týmto všetkých, aj doterajších, prípadne aj nových záujemcov, žiadame o vyplnenie prihlášky a jej odoslania na asociacia.rusisti@gmail.com.  V záložke Členské príspevky nájdete návod, ako uhradiť členský príspevok, z obsahu uvádzame:

„Členské príspevky sa platia jedenkrát ročne prevodom na účet asociácie. Členské príspevky za príslušný kalendárny rok treba uhradiť najneskôr do konca januára príslušného roka. V roku 2019 je výnimka, členský poplatok treba uhradiť najneskôr do konca septembra 2019, keďže sa menia spôsoby vyberania príspevkov. Členské príspevky sa uhrádzajú takto:

Zamestnaní členovia (v pracovnom pomere a dôchodcovia v pracovnom pomere):

Názov bankového spojenia: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu IBAN: SK78 0200 0000 0033 6738 5553

BIC: SUBASKBX, SUMA: 10 eur

VARIABILNÝ SYMBOL v tvare mesiac + rok, za ktorý platíte členský príspevok, napr.: 072019.

Do poznámky pre príjemcu uvádzajte svoje meno a priezvisko a pôsobisko podľa vzoru: BUJŇÁK MILAN, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave

Dôchodcovia (na aktívnom dôchodku, bez pracovného pomeru):

Názov bankového spojenia: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu IBAN: SK78 0200 0000 0033 6738 5553

BIC: SUBASKBX, SUMA: 5 eur

VARIABILNÝ SYMBOL v tvare mesiac + rok, za ktorý platíte členské, napr.: 072019

Do poznámky pre príjemcu uvádzajte: priezvisko + meno + adresa bydliska + dôchodca, podľa vzoru: VESELÝ JÁN, Račianska 2, Bratislava, dôchodca

UVEDENIE VARIABILNÉHO SYMBOLU, MENA A PRIEZVISKA A PRACOVISKA (BYDLISKA) zohráva dôležitú úlohu v registrácii uvedeného poplatku k príslušnému členovi asociácie.

 

Ešte raz ďakujeme za vašu podporu a priazeň a tešíme sa na stretnutie s vami na našich ďalších rusistických fórach.

PhDr. Milan Bujňák, hovorca ARS, zodpovedný za styk s verejnosťou

Back to top
Close Offcanvas Sidebar